เครื่องคำนวณทางวิศวกรรม TI-89 Titanium

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะทั่วไป

 •  มีหน่วยความจำ 2.88 Mbytes แบ่งเป็น RAM 188 Kbytes และ ROM 2.7 Mbytes
 •  สามารถอัพเกรดซอฟแวร์  หรือเพิ่ม โปรแกรมเสริม( APPS )ได้  โดยการดาวน์โหลดได้จากเว็บไซท์
 • มีฟังก์ชันนาฬิกาบอกวันที่และเวลา
 • การใช้งานแบ่งเป็นหมวดหมู่ ในรูป  Icon desktop
 • โปรแกรมประยุกต์ที่โหลดไว้ในตัวเครื่องกว่า 10 โปรแกรม เช่น  CellSheet, Statistics with List Editor Polynomail  Root Finder, Simultaneous Equation, SolverEE*Pro, OganizerFinance
 • มีระบบการแสดงผลแบบ Pretty Print  และสามารถแสดงผลเป็น 2 ส่วนคือ บน/ล่าง ซ้าย/ขวา
 • คำนวณและให้ผลลัพธ์ได้ทั้งจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน
 • การคำนวณทางพีชคณิต แคลคูลัส สมการดิเฟอเรนเชียล สามารถติดตัวแปรได้
 • คำนวณและแปลงหน่วยได้มากกว่า 100 หน่วย จาก 28 หมวด และมี 20 ค่าคงที่
 • กราฟสมการฟังก์ชัน กราฟสมการอิงตัวแปรเสริม กราฟสมการเชิงขั้ว กราฟลำดับ กราฟสามมิติ กราฟดิฟเฟอเรนเชียล 
 • วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชัน  หารากสมการ จุดสูงสุด  จุดต่ำสุด  พื้นที่ใต้กราฟ  ความชัน จุดตัดของกราฟ  จุดเปลี่ยนโค้ง(Inflection)  สมการเส้นสัมผัส  ความยาวส่วนโค้ง
 • ความชันและทิศทางของสนามโดยรอบของสมการเชิงอนุพันธ์  และสามารถหมุนกราฟสามมิติ ตามแนวแกน X ,Y ,Z
 • การวิเคราะห์ทางสถิติ  และหาสมการถดถอยได้  เขียนกราฟทางสถิติ แบบจุด  แบบเส้นXY  และ แบบ Box  Plots
 • การกระทำทางเมตริกได้แก่ inverse  ,determinant  ,transpose  ,augment  ,elementary ,row operation  ,reduced row echelon form  และสมาชิกของเมทริกเป็นได้ทั้งจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อน และติดตัวแปรได้
 • การกระทำทางคณิตศาสตร์ในระบบเลขฐาน 16 และฐาน 2  รวมทั้งการแปลงฐาน
 • เขียนโปรแกรมโปรแกรมด้วยภาษา Assembly  , ภาษา C
 • รับประกัน 2 ปี