เครื่องคำนวณ TI-84 Plus Pocket SE

TI-84 Plus Pocket SE ถูกออกแบบมาให้พกพาสะดวก แต่ยังคงประสิทธิภาพไว้อย่างเต็มเปี่ยม การใช้งานเหมือนรุ่น TI-84 Plus

7500.00 บาท

ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา คลิก!
รายละเอียดสินค้า

ด้านคุณลักษณะของตัวเครื่อง

 • มีหน่วยความจำ 1.74 MB  แบ่งเป็น RAM 24 KB และ Flash ROM  1.5 MB

 • มีฟังก์ชันของนาฬิกาไว้บอกวันที่ และ เวลา

 • โปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่โหลดไว้ในตัวเครื่อง                  

 • แบ่งหน้าจอภาพเพื่อแสดงผลได้ 2 แบบ คือ แบ่งตามแนวนอน และแบ่งตามแนวตั้ง

 • คำนวณได้ทั้งในระบบจำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน

 • กราฟของฟังก์ชัน  กราฟของฟังก์ชันพารามิเตอร์  กราฟของฟังก์ชันเชิงขั้ว  กราฟของอนุกรม

 • วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชันได้ เช่น การหาค่าของฟังก์ชัน การหาค่าราก ค่าสูงสุด  หรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน  การหาอินทิกรัล การหาอนุพันธ์

 • สามารถคำนวณและดำเนินการเกี่ยวกับเมตริกซ์ (Matrix) ได้แก่ การหา Inverse ,determinant ,transpose , augment, reduced row echelon form  และ elementary   row  operations

 • การวิเคราะห์พื้นฐานของข้อมูลทางสถิติ  การหาสมการถดถอย (Regression equation )

 • การดำเนินการทางสถิติชั้นสูง ทั้งการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในรูปแบบต่าง ๆ 16 เรื่อง เช่น Z-Test , T-Test ,F-Test ,Chi-square Test และ    ANOVA เป็นต้น

 • มีฟังก์ชันการเงินได้แก่ Time-Value-of –Money (TVM) ,Cash Flow ,amortization

 • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาเบสิคทั้งการสร้าง   การแก้ไข และการ RUN โปรแกรม

 • รับประกัน 2 ปี