เครื่องคำนวณเชิงกราฟ รุ่น TI-84 Plus C Silver Edition

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus C Silver Edition เป็นรุ่นล่าสุดในตระกูล TI-84 Plus การใช้งานยังคงเดิม พัฒนาการแสดงผลให้เสมือนภาษาเขียน (MathPrint™) หน้าจอสี พร้อมแบตแบบชาร์จได้

7990.00 บาท

ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา คลิก!
รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะของตัวเครื่อง

 • มีหน่วยความจำ 3.52 MB  แบ่งเป็น RAM 21 KB และ Flash ROM  3.5 MB

 • มีฟังก์ชันของนาฬิกาไว้บอกวันที่ และ เวลา

 • สามารถใส่โปรแกรมประยุกต์ (Application) ได้

 • แบ่งหน้าจอภาพเพื่อแสดงผลได้ 2 แบบ คือ แบ่งตามแนวนอน และแบ่งตามแนวตั้ง

 • คำนวณได้ทั้งในระบบจำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน

 • กราฟของฟังก์ชัน  กราฟของฟังก์ชันพารามิเตอร์  กราฟของฟังก์ชันเชิงขั้ว  กราฟของอนุกรม

 • วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชันได้ เช่น การหาค่าของฟังก์ชัน การหาค่าราก ค่าสูงสุด  หรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน  การหาอินทิกรัล การหาอนุพันธ์

 • สามารถคำนวณและดำเนินการเกี่ยวกับเมตริกซ์ (Matrix) ได้แก่ การหา Inverse ,determinant ,transpose , augment, reduced row echelon form  และ elementary   row  operations

 • การวิเคราะห์พื้นฐานของข้อมูลทางสถิติ  การหาสมการถดถอย (Regression equation )

 • การดำเนินการทางสถิติชั้นสูง ทั้งการทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในรูปแบบต่าง ๆ 16 เรื่อง เช่น Z-Test , T-Test ,F-Test ,Chi-square Test และ    ANOVA เป็นต้น

 • มีฟังก์ชันการเงินได้แก่ Time-Value-of –Money (TVM) ,Cash Flow ,amortization

 • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาเบสิคทั้งการสร้าง   การแก้ไข และการ RUN โปรแกรม

 • รับประกัน 2 ปี